Услуги

Финансов ОдитФинансови анализи и консултацииСчетоводни услугиДанъчни консултации
Ние се ангажираме да предоставяме независими одиторски услуги, предназначени за подобряване надеждността на информацията, изготвена от клиенти за използване от инвеститори, кредитори или други заинтересовани лица.

Петков и партньори предлага следният набор от услуги свързани с одит и/или изразяване на сигурност:

 • одит на финансови отчети, изготвени съгласно НСФОМСП, МСФО и US GAAP, както и на консолидационни пакети, изготвени в съответствие със счетоводна политика на групата
 • ограничен преглед на финансови отчети, изготвени съгласно НСС, МСФО и US GAAP, както и на консолидационни пакети, изготвени в съответствие със счетоводна политика на групата
 • трансформация на финансови отчети
 • вътрешен одит
 • преглед и оценка на счетоводни и вътрешноконтролни системи.
 • ангажименти за компилиране на финансова информация и договорени процедури
 • финансови диагностични прегледи (financial due diligence)

Бизнесът по същество е поредица от решения, много от които могат да изградят или разрушат една организация. Всички решения имат потенциал да повлияят на ефективността на организациите и на тяхната конкурентноспособност. Съобразните и навременни решения са резултат от точна и надеждна управленска информация, внимателни и задълбочени анализи и реалистична оценка на риска. Независимо дали Вашият фокус е върху трансформирането на Вашият бизнес или върху поддържане производителността и надграждане на постиженията Ви, ние можем да Ви помогнем да подобрите производителността и ефективността чрез изследване на всички аспекти на Вашият бизнес – от централното управление и бизнес процесите до бъдещите насоки и възможности за разтеж.

Напълно интегрираните услуги, свързани с финансово консултиране, които предлагаме включват:

 • разработване на бизнес планове;
 • анализ и оценка на цели предприятия, инвестиционни проекти, SWOT анализ;
 • консултации при изграждане на вътрешно контролна среда;
 • Due Diligence;
 • консултации при сливания и придобивания;
 • други финансово-икономически консултации и анализи;

Експертният счетоводен екип на Петков и партньори включва професионалисти в областта на счетоводството с дълбоки познания и богат практически опит, гарантиращи изготвянето на достоверни финансови отчети, отразяващи вярно и честно финансовото и имуществено състояние на клиентите. Ние Ви предлагаме прецизна и качествена работа, с помощта на която ще можете да вземате информирани и навременни решения за управлението на Вашият бизнес.

Петков и партньори, предоставя пълен спектър от счетоводни услуги:

 • Създаване на системи за счетоводно отчитане, съобразени с потребностите и изискванията на нашите клиенти;
 • Създаване и поддържане на цялостната счетоводна система на предприятието;Предоставяне на счетоводни консултации;
 • Изготвяне на счетоводни отчети;
 • Администриране на персонала.

Една успешна данъчна функция осигурява стабилна основа за докладване и устойчиво планиране, за да помогне на бизнеса да постигне потенциала си за разтеж. За всеки предприемач ключов момент е изграждането на данъчни стратегии, съобразени с движещите сили на бизнеса, основани на ефективното спазване на регулативните рамки и открита и прозрачна отчетност. Нашият експертен екип предоставя консултации относно планиране, изпълнение, отчитане и поддържане на добри отношения с данъчните власти.

Услугите предоставяни на нашите клиенти,били те физически или юридически лица са:

 • изготвяне и преглед на авансовите и годишните данъчни декларации по данък върху печалбата и данък за общините, ДДС и данък върху доходите на физическите лица;
 • консултации и съвети по въпроси от данъчното законодателство: данъци от печалбата, ДДС, акцизи, данък върху доходите на физическите лица, спогодби за избягване на двойното данъчно облагане, общински данъци и такси;международно корпоративно и персонално данъчно планиране;
 • консултации и съвети относно законодателството по социалното и здравното осигуряване;
 • консултации и съвети по митническото и валутното законодателство;
 • вътрешен данъчен преглед и одит;
 • данъчни диагностични прегледи (tax due diligence);
 • съдействие по време на данъчни ревизии и/или изготвяне на жалби по издадени данъчни актове;