Данъчни консултации

Една успешна данъчна функция осигурява стабилна основа за докладване и устойчиво планиране, за да помогне на бизнеса да постигне потенциала си за разтеж. За всеки предприемач ключов момент е изграждането на данъчни стратегии, съобразени с движещите сили на бизнеса, основани на ефективното спазване на регулативните рамки и открита и прозрачна отчетност. Нашият експертен екип предоставя консултации относно планиране, изпълнение, отчитане и поддържане на добри отношения с данъчните власти.

Услугите предоставяни на нашите клиенти,били те физически или юридически лица са:

  • изготвяне и преглед на авансовите и годишните данъчни декларации по данък върху печалбата и данък за общините, ДДС и данък върху доходите на физическите лица;
  • консултации и съвети по въпроси от данъчното законодателство: данъци от печалбата, ДДС, акцизи, данък върху доходите на физическите лица, спогодби за избягване на двойното данъчно облагане, общински данъци и такси;международно корпоративно и персонално данъчно планиране;
  • консултации и съвети относно законодателството по социалното и здравното осигуряване;
  • консултации и съвети по митническото и валутното законодателство;
  • вътрешен данъчен преглед и одит;
  • данъчни диагностични прегледи (tax due diligence);
  • съдействие по време на данъчни ревизии и/или изготвяне на жалби по издадени данъчни актове;