Финансов одит

Ние се ангажираме да предоставяме независими одиторски услуги, предназначени за подобряване надеждността на информацията, изготвена от клиенти за използване от инвеститори, кредитори или други заинтересовани лица.

Петков и партньори предлага следният набор от услуги свързани с одит и/или изразяване на сигурност:

  • одит на финансови отчети, изготвени съгласно НСФОМСП, МСФО и US GAAP, както и на консолидационни пакети, изготвени в съответствие със счетоводна политика на групата
  • ограничен преглед на финансови отчети, изготвени съгласно НСС, МСФО и US GAAP, както и на консолидационни пакети, изготвени в съответствие със счетоводна политика на групата
  • трансформация на финансови отчети
  • вътрешен одит
  • преглед и оценка на счетоводни и вътрешноконтролни системи.
  • ангажименти за компилиране на финансова информация и договорени процедури
  • финансови диагностични прегледи (financial due diligence)